Deng, Jianping, Xiaoyin Zhu, Xin Du, Lei Su, Yijian Gu, and Qiang Zhang. 2023. “CHIVA Treatment for Pelvic Leak Points in Males”. Veins and Lymphatics 12 (1). https://doi.org/10.4081/vl.2023.11271.