Bulzomi, P., A. Bolli, and M. Marino. 2011. “Estrogen Receptor-Dependent Effects of Bisphenol a”. Journal of Biological Research - Bollettino Della Società Italiana Di Biologia Sperimentale 84 (1). https://doi.org/10.4081/jbr.2011.4502.