Bulzomi, P., Bolli, A., & Marino, M. (2011). Estrogen receptor-dependent effects of bisphenol a. Journal of Biological Research - Bollettino Della Società Italiana Di Biologia Sperimentale, 84(1). https://doi.org/10.4081/jbr.2011.4502