[1]
Bulzomi, P., Bolli, A. and Marino, M. 2011. Estrogen receptor-dependent effects of bisphenol a. Journal of Biological Research - Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale. 84, 1 (Jan. 2011). DOI:https://doi.org/10.4081/jbr.2011.4502.