Vol 3, No 1 (2013)

Published: 2013-07-24

A case of Churg-Strauss syndrome complicated with bilateral central retinal artery occlusion

Ken Uchibori, Emi Shinohara, Haruhiko Furusawa, Shinichiro Tominaga, Ichiro Natsume, Minoru Ohkouchi