Gilmutdinova, I. R., V. A. Kolyshenkov, K. A. Lapickaya, A. S. Trepova, V. A. Vasileva, A. N. Prosvirnin, L. A. Marchenkova, K. V. Terentev, M. Y. Yakovlev, A. P. Rachin, A. D. Fesyun, and I. V. Reverchuk. “Telemedicine Platform COVIDREHAB for Remote Rehabilitation of Patients After COVID-19”. European Journal of Translational Myology, Vol. 31, no. 2, May 2021, doi:10.4081/ejtm.2021.9783.