GILMUTDINOVA, I. R.; KOLYSHENKOV, V. A.; LAPICKAYA, K. A.; TREPOVA, A. S.; VASILEVA, V. A.; PROSVIRNIN, A. N.; MARCHENKOVA, L. A.; TERENTEV, K. V.; YAKOVLEV, M. Y.; RACHIN, A. P.; FESYUN, A. D.; REVERCHUK, I. V. Telemedicine platform COVIDREHAB for remote rehabilitation of patients after COVID-19. European Journal of Translational Myology, v. 31, n. 2, 13 May 2021.