Ates, E., Kazici, H. and Amasyali, A. (2019) “A rare complication of inguinal hernia repair: Total testicular ischemia and necrosis”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 91(1), pp. 46-48. doi: 10.4081/aiua.2019.1.46.