Simsek, A., Yavuzsan, A. H., Colakoglu, Y., Atar, A., Sahin, S. and Tugcu, V. (2017) “Comparison of robotic and laparoscopic partial nephrectomy for small renal tumours”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 89(2), pp. 93-96. doi: 10.4081/aiua.2017.2.93.