Leone, L., Fulvi, P., Sbrollini, G., Filosa, A., Caraceni, E., Marronaro, A. and Galosi, A. (2016) “Rare presentation of a testicular angiofibroma treated with testis sparing surgery”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 88(4), pp. 330-332. doi: 10.4081/aiua.2016.4.330.