Kobori, Yoshitomo, Keisuke Suzuki, Toshiyuki Iwahata, Takeshi Shin, Yuko Sadaoka, Ryo Sato, Kojiro Nishio, Hiroshi Yagi, Gaku Arai, Shigehiro Soh, Hiroshi Okada, Jeffry Michael Strong, and Peter Rohdewald. 2015. “Improvement of Seminal Quality and Sexual Function of Men With Oligoasthenoteratozoospermia Syndrome Following Supplementation With L-Arginine and Pycnogenol®”. Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia 87 (3), 190-93. https://doi.org/10.4081/aiua.2015.3.190.