Leone, L., Fulvi, P., Sbrollini, G., Filosa, A., Caraceni, E., Marronaro, A., & Galosi, A. (2016). Rare presentation of a testicular angiofibroma treated with testis sparing surgery. Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia, 88(4), 330-332. https://doi.org/10.4081/aiua.2016.4.330