(1)
Moulavasilis, N.; Katafigiotis, I.; Staios, D.; Nikolaidis, C.; Vernadakis, S.; Bokos, J.; Anastasiou, I. Renal Autotransplantation: A Final Option to Preserve the Kidney After an Iatrogenic Ureteral Injury. AIUA 2020, 91, 263-264.