[1]
Simsek, A., Yavuzsan, A.H., Colakoglu, Y., Atar, A., Sahin, S. and Tugcu, V. 2017. Comparison of robotic and laparoscopic partial nephrectomy for small renal tumours. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 89, 2 (Jun. 2017), 93-96. DOI:https://doi.org/10.4081/aiua.2017.2.93.